jednostki certyfikujące

Jednym z podstawowych elementów zapewnienia jakości i ochrony produktu jest skuteczny system kontroli, na który składają się:

Kontrola przeprowadzana jest na wniosek producenta. Organami właściwymi do przeprowadzania kontroli wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych są:

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad tymi jednostkami.

Aktualnie sześć prywatnych jednostek certyfikujących otrzymało akredytację na certyfikowanie produktów regionalnych i tradycyjnych.

Certyfikacja produktów w systemie „Jakość Tradycja” może być realizowana wyłącznie przez prywatne jednostki certyfikujące.

Więcej na stronie IJHARS o kontroli, certyfikacji oraz lista jednostek certyfikujących ...

data publikacji: 26 maja 2024