produkty tradycyjne i regionalne we Wspólnej Polityce Rolnej

W europejskim systemie jakości żywności zostały wyróżnione 2 kategorie produktów:

produkty, których wybitna jakość związana jest z tradycyjnymi metodami wytwarzania lub tradycyjnym składem surowców są rejestrowane  w Unii Europejskiej jako
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

   

produkty, których wybitna jakość związana jest z obszarem wytwarzania  i z jego specyfiką naturalną i kulturową. Produkty te są rejestrowane w Unii Europejskiej jako
Chronione Nazwy Pochodzenia lub Chronione Oznaczenia Geograficzne.


Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu i w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów.

O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność może ubiegać się grupa producentów dla produktu tradycyjnego (będącego w obiegu od co najmniej 25 lat), posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wyjątkowa jakość produktu wynika ze specjalnego składu i sposobu wytwarzania. Często pochodzą z konkretnego kraju czy regionu, ale ich upowszechnienie i renoma sprawia, że mogą być produkowane także w innych krajach.


Więcej o GTS
... 

 

Do prowadzonego przez Komisję Europejską rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych wpisuje się produkty, których wysoka jakość jest związana z cechami regionu, w jakim są wytwarzane. Obowiązuje zasada, że wyjątkowe cechy regionu nie mogą być własnością jednostki, dlatego do złożenia wniosku o rejestrację ChNP lub ChOG uprawniona jest grupa. W niektórych przypadkach osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa.
Więcej o ChNP i ChOG
...

Zobacz także:

data publikacji: 7 czerwca 2023