dlaczego zostały stworzone systemy jakości ?

W latach 80., gdy spadło tempo przyrostu ludności i popyt na żywność zaczął się stabilizować, Europa Zachodnia znalazła się w obliczu nadprodukcji żywności. Od lat 90. celem WPR przestaje być wspieranie produkcji żywności, a staje się poprawa jej jakości oraz ochrona środowiska naturalnego.


Impulsów do odwrotu od intensywnego rolnictwa na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich było kilka:


Tendencje te znalazły swoje odbicie w Traktacie z Maastricht z 1992 r., w którym Unia Europejska przyjęła rozporządzenia premiujące wytwarzanie żywności wysokiej jakości związanej ze środowiskiem i tradycją, często wytwarzanej przez drobnych producentów.


Wprowadzone zostały następujące zasady:


Obecnie istotnym celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie wystarczającej ilości bezpiecznej, dobrej jakościowo żywności przy zachowaniu, a nawet poprawie stanu środowiska naturalnego.

Obok funkcji produkcyjnych, dużą wagę przywiązuje się również do ogólnospołecznych funkcji rolnictwa. Wprowadzone zmiany promują model wydajnego, konkurencyjnego rolnictwa opartego o gospodarstwa rodzinne, dbające nie tylko o jakość i efektywność produkcji, lecz także o ochronę środowiska oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i ładu przestrzennego.

data publikacji: 26 maja 2024