akty prawne związane z rejestracją - dokumenty do pobrania, linki

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków  spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1898/2006 z dnia 14 frudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw  
          pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(Dz. Urz. WE C 235 z 24 grudnia 2002 r.)

          Informacja o PROW 2007-2013

 

data publikacji: 26 maja 2024