formy prawne grup producentów

Nazwa

(osobowość

prawna)

Podstawa prawna

Cel organizacji

Teren działania

Liczba członków założycieli

Członkowie organizacji

Forma

zaangażowa­nia finanso­wego

Zrzeszenie (tak)

Ust. z dn. 08.10.82 o społeczno-zawodo-wych organizacjach rolników

spoteczny, ale również gospodarczy

teryto­rium RP

co najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi gospodarstwo rolne jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik

osoby fizyczne

składki członkowskie

Stowarzysze­nie (tak)

Ust. z dn. 07.04.89 Prawo o stowarzy­szeniach

spoteczny

bez ogra­niczeń

co najmniej 15 osób fizycznych

osoby fizyczne, osoby prawne tylko jako członkowie wspie­rający

składki członkowskie

Izba

gospodarcza (tak)

Ust. z dn. 30.05.89 o izbach gospodar­czych

spoteczny, gospodarczy

teryto­rium RP

co najmniej 100 podmiotów gospodarczych

podmioty gospodarcze

składki członkowskie

Spółdzielnia (tak)

Ust. z dn. 16.09.82 Prawo spółdzielcze

minimalizacja kosz­tów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych w statucie

bez ogra­niczeń

co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, w przypadku spół­dzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznych

osoby fizyczne

i prawne na równych

prawach

udział

Spotka z o.o. (tak)

Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spótek handlowych

dowolny

bez ogra­niczeń

1 i więcej osób fizycznych lub prawnych

osoby fizyczne

i prawne na równych

prawach

udział

Spotka akcyjna (tak)

Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spótek handlowych

dowolny

bez ogra­niczeń

1 i więcej osób fizycznych lub prawnych

osoby fizyczne

i prawne na równych

prawach

akcje

Spotka cywilna (nie)

Kodeks cywilny

gospodarczy

bez ogra­niczeń

co najmniej 2 osoby (fizyczne lub prawne), będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej

osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i prawne na równych prawach

udział

Konsorcjum (nie)

Kodeks cywilny

dowolny

bez ogra­niczeń

co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne

osoby fizyczne lub prawne

składki członkowskie

data publikacji: 23 czerwca 2024