podatek od towarów i usług (VAT)

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dostawa produktów rolnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług ) z własnej produkcji oraz towarów z nich wytworzonych przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, a także świadczenie usług rolnych są zwolnione od opodatkowania na zasadach ogólnych, zaś rolnikowi korzystającemu z tego zwolnienia przysługuje możliwość uzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku (5%).

Innego rodzaju działalność (np. działalność handlowa w szerszym niż wymieniony zakresie) prowadzona przez wspomnianego tzw. rolnika ryczałtowego podlegać będzie z zasady opodatkowaniu, choć istnieje możliwość skorzystania przez niego w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego (jeśli wartość przewidywanej sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy łącznie w roku podatkowym równowartości 10 tys. euro).

Pomijamy w tym miejscu zagadnienia związane z opodatkowaniem nieruchomości, gdyż  rolnik płaci podatek rolny oraz leśny. Może pojawić się jednak obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Można przykładowo wymienić dziedziny działalności przetwórczej z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa, które nie obciążą rolnika dodatkowymi opłatami podatkowymi. Jest to: wytwarzanie serów lub inne przetwarzanie mleka, kiszenie ogórków i innych warzyw, sprzedaż mięsa po obróbce poubojowej, podziale i klasyfikacji. Oczywiście, we wszystkich tych przypadkach wymagane jest odpowiednia rejestracja lub zatwierdzenie u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Inspektora Weterynarii.

data publikacji: 7 czerwca 2023