formy prawne grup producentów

Nazwa/
osobowość prawna

Podstawa prawna

Cel organizacji

Teren działania

Liczba członków założycieli

Członkowie organizacji

Forma zaanga-
żowania
finansowego

Zrzeszenie/tak

Ust.zdn.08.10.82,
O społeczno -zawodowych organizacjach rolników

społeczny, ale również gospodarczy
(kółka rolnicze)

terytorium RP

co najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi rolne gospodarstwo jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik

osoby fizyczne

składki członkowskie

Stowarzyszenie/
tak

 

Ust.z dn.07.04.89
Prawo o stowarzyszeniach

społeczny

bez
ograniczeń

co najmniej 15 osób fizycznych

osoby fizyczne, osoby prawne - tylko jako członkowie wspierający.

składki członkowskie

Izba gospodarcza/tak

Ust.z dn.30.05.89
O izbach gospodarczych

społeczny, gospodarczy

terytorium RP

co najmniej 100 podmiotów gospodarczych

podmioty gospodarcze

składki członkowskie

Spółdzielnia/tak

Ust.z dn.16.09.82
Prawo spółdzielcze

minimalizacja kosztów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych w statucie

bez ograniczeń

co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, w przypadku spółdzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznych

osoby fizyczne i prawne, na równych prawach

udział

Spółka z.o.o/tak

Ust.z dn.15.09.00
Kodeks spółek handlowych

dowolny

bez ograniczeń

1 i więcej osób fizycznych lub prawnych

osoby fizyczne i prawne na równych prawach

udział

Spółka akcyjna/
tak

Ust.z dn.15.09.00 Kodeks spółek handlowych

dowolny

bez ograniczeń

1 i więcej osób fizycznych lub prawnych

osoby fizyczne i prawne, na równych prawach

akcje

Spółka cywilna/ nie

Kodeks cywilny

gospodarczy

bez ograniczeń

co najmniej 2 osoby (fizyczne lub prawne), będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej

osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i prawne, na równych prawach

udział

Konsorcjum/nie

Ust. z dn. 07.04.89
Prawo o stowarzyszeniach

społeczny, ale również gospodarczy

terytorium RP

co najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi gospodarstwo rolne jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik

osoby fizyczne lub prawne

składki członkowskie

data publikacji: 18 kwietnia 2024