przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące zasady rejestracji produktów wysokiej jakości tradycyjnych i znanego pochodzenia.

W europejskim systemie jakościowym zostały rozróżnione dwie zasadnicze kategorie produktów:

 

Poduktom tradycyjnym przyznawany jest znak Gwarantowanej  Tradycyjnej Specjalności (GTS), a problematykę produktów tradycyjnych  na poziomie Unii Europejskiej reguluje:

Rozporządzenie Rady (WE) 509/2006  z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1216/2007 z dnia 18.10.2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

 

Produktom regionalnym czyli produktom znanego pochodzenia przyznawany jest znak Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) lub Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG), a problematykę produktów znanego pochodzenia na poziomie Unii Europejskiej reguluje:

Rozporządzenie Rady (WE) 510/2006  z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006r określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw produktów rolnych i środków spożywczych.

Polskie produkty zgłaszane są do rejestracji w Komisji Europejskiej na podstawie:

krajowej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (ustawa ta została nowelizowana 24.10. 2008 r., Dz.U. z dnia 5.12.2008r. Nr216, poz.1368.).

Zobacz także:

data publikacji: 18 kwietnia 2024