jednostki certyfikujące

Jednym z podstawowych elementów zapewnienia jakości i ochrony produktu jest skuteczny system kontroli, na który składają się:

  • samokontrola w grupie producentów, niekoniecznie formalnie obowiązkowa, ale stanowiąca często immanentną część filozofii grupy,
  • kontrola „zewnętrzna” zgodności ze specyfikacją (i oczywiście kontrola urzędowa).

Kontrola przeprowadzana jest na wniosek producenta. Organami właściwymi do przeprowadzania kontroli wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych są:

  • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub
  • prywatne jednostki certyfikujące - akredytowane przez PCA w zakresie wymagań normy PN-EN 45011/2000, upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad tymi jednostkami.

Aktualnie sześć prywatnych jednostek certyfikujących otrzymało akredytację na certyfikowanie produktów regionalnych i tradycyjnych.

Certyfikacja produktów w systemie „Jakość Tradycja” może być realizowana wyłącznie przez prywatne jednostki certyfikujące.

Więcej na stronie IJHARS o kontroli, certyfikacji oraz lista jednostek certyfikujących ...

ostatnia modyfikacja: 10 maja 2010 drukuj artykuł